Sort Score
Result 10 results
Languages All
Labels All
Results 81 - 90 of 43,702 for

postscript

(0.04 sec)
 1. Convert EPS to EMF using .NET API

  EPS to EMF conversion functionality offered by Aspose.Page API solution for .NET is explained and illustrated with the code snippets here....allows to convert Encapsulated PostScript (EPS) file to EMF image with...if it is necessary. Save PostScript document as image with image...

  docs.aspose.com/page/net/convert/eps-to-emf/
 2. 在 PS 文件中添加图像 | .NET

  .NET API 解决方案 PS、XPS 和 EPS 文件。了解如何使用附加的 C# 代码片段将图像添加到 PS 文件... 在开始处理 PostScript 文件中的图像之前,您需要了解一些可以使您更轻松地完成这项工作的特性。这里有几个要点:...完成这项工作的特性。这里有几个要点: PostScript 支持多种图像格式,包括 TIFF、JPEG 和 EPS (Encapsulated...

  products.aspose.com/page/zh/net/add-image-to-ps/
 3. 將 PS 或 EPS 文件合併為 PDF | .NET 解決方案

  在幾行代碼中合併 Postscript 文件的 .NET API 解決方案。將組合結果另存為 PDF 文件。合併功能的 C# 代碼示例。來自 Aspose.TeX 的可靠庫...NET API 解決方案,用於組合多個 PostScript 文件 Aspose.Page for .NET Live...Reference Nuget Pricing Buy PostScript 可以容納多個頁面,但與 XPS 不同,它不能在一個文檔中包含多個文件。...

  products.aspose.com/page/zh-hant/net/merge-ps-t...
 4. FillTypes | Aspose.Imaging for .NET API Reference

  FillTypes FillTypes enumeration Fill types for the brush. public enum FillTypes Values Name Value Description Unknown...... Postscript 4 Postscript fill. Apply an intricate...intricate PostScript texture fill. TwoColorPattern 5 Two-color pattern...

  reference.aspose.com/imaging/net/aspose.imaging...
 5. 將 PS 文件合併為 PDF | C++ | Aspose.Page

  在幾行代碼中合併 Postscript 文件的 C++ API 解決方案。將組合結果保存為 PDF 文件。了解合併功能的代碼示例。來自 Aspose.TeX 的可靠庫...Page 將 PS 文檔合併為 PDF 合併多個 PostScript 文件的 C++ API 解決方案 Aspose.Page...Reference Nuget Pricing Buy PostScript 文件格式可以包含多個頁面,但它不能像 XPS 格式那樣將多個文件組合成一個文檔。...

  products.aspose.com/page/zh-hant/cpp/merge-ps-t...
 6. PsSaveOptions.use_book_fold_printing_settings p...

  PsSaveOptions.use_book_fold_printing_settings property. Gets or sets a boolean value indicating whether the document should be saved using a booklet printing layout, if it is specified via [PageSetup.multiple_pages](../../../aspose.words/pagesetup/multiple_pages/)....to save a document to the Postscript format in the form of a book...converts the document to PostScript. # Set the "use_book_fol...

  reference.aspose.com/words/python-net/aspose.wo...
 7. 在PS文件中添加不同字体的文字

  .NET API 解决方案,用于创建和操作 PS、XPS 和 EPS 文件的矢量图形形状和文本。将文本添加到 PS 文件。...使用 PostScript 文件中的字体有一些需要理解的特性。这里有几个要点: 默认情况下,PostScript 文件使用称为...和编码而异,因此请确保为每种字体指定正确的编码。 PostScript 文件中使用的字体可以嵌入到文件中或从外部引用。当...

  products.aspose.com/page/zh/net/add-text-to-ps/
 8. What is PS file? | Knowledge Base

  PS as one of the PDLs languages is thoroughly explained here. Along with it this page briefly answers the question "What is a PS document?"...languages you found out that Postscript language is one of PDLs,...written in PostScript language from Adobe. PostScript refers to...

  docs.aspose.com/page/net/what-is-ps-file/
 9. Ինչպես փոխարկել PostScript ֆայլը PDF-ի՝ օգտագոր...

  Այս հոդվածը նկարագրում է այն գործընթացը, թե ինչպես փոխարկել Postscript ֆայլը PDF-ի՝ օգտագործելով C#: Այն ունի IDE կազմաձևման մանրամասներ, ծրագրավորման քայլերի ցանկ և գործարկվող կոդ՝ PS-ը PDF-ի փոխարկելու համար՝ օգտագործելով C#:...Product Family Ինչպես փոխարկել PostScript ֆայլը PDF-ի՝ օգտագործելով...գործընթացի վրա, թե ինչպես փոխարկել PostScript ֆայլը PDF ` օգտագործելով...

  kb.aspose.com/hy/page/net/how-to-convert-postsc...
 10. FontDefinition - Aspose.Font for Java - API Ref...

  com.aspose.font Interfaces IEncodingParameters IFont IFontCharactersMerger IFontEncoding IFontMetrics IFontSaver IGly......getPostscriptName () Gets postscript Font name. MultiLanguageString...getPostscriptNames () Gets postscript Font names as a MultiLanguageString...

  reference.aspose.com/font/java/com.aspose.font/...