Sort Score
Result 10 results
Languages All
Labels All
Results 31 - 40 of 253 for

pdfa1a

(0.02 sec)
 1. PdfCompliance - Aspose.Slides for Java - API Re...

  Provides detailed explanation of Aspose.Slides for Java API classes & methods so you could quickly integrate PowerPoint Processing features in your own applications.... static int PdfA1a The output file will comply...Field Values PdfA1a public static final int PdfA1a The output file...

  reference.aspose.com/slides/java/com.aspose.sli...
 2. Broken fonts/encoding converting PDF to PDF/A -...

  Hello, we are trying to convert a PDF to PDF/A (PDFA3B), but the result breaks the Fonts and therefore not readable. We are using the Convert method of the Aspose Document class. Additionally the resulted file is NO…... PDFA1A does not work as well. The...

  forum.aspose.com/t/broken-fonts-encoding-conver...
 3. Multiple Format Support|Aspose.Words for ShareP...

  List of supported formats by the Aspose.Words for SharePoint....PDF - Adobe Portable Document PdfA1a - Adobe PDF/A-1a format PdfA1b...

  docs.aspose.com/words/sharepoint/multiple-forma...
 4. pdfcompliance - Aspose.Slides for Android via J...

  Detailed explanation of each class & method of Aspose.Slides for Android via Java library. Integrate presentation processing features in your own apps.... static int PdfA1a The output file will comply...Field Values PdfA1a public static final int PdfA1a The output file...

  reference.aspose.com/slides/androidjava/com.asp...
 5. Aspose.Pdf for Java 17.4 Release Notes|Aspose.P...

  Class Libraries & REST APIs for the developers to manipulate & process Files from Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, CAD & several other categories in Web, Desktop or Mobile apps. Develop & deploy on Windows, Linux, MacOS & Android platforms....XFDF Bug PDFJAVA-35427 PDF to PDFA1a: Background color is missing...

  docs.aspose.com/pdf/java/aspose-pdf-for-java-17...
 6. Ինչպես փոխակերպել SVG-ն PDF-ի՝ օգտագործելով C#

  Այս արագ հոդվածը քննարկում է, թե ինչպես փոխակերպել SVG-ն PDF-ի՝ օգտագործելով C#: Այն բացատրում է համակարգի կոնֆիգուրացիան, քայլ առ քայլ ալգորիթմը, ինչպես նաև գործարկվող կոդ՝ SVG-ից PDF C#-ով արտահանելու համար:...տարբեր PDF ձևաչափեր, ինչպիսիք են PDFA1A, PDFA1B և այլն, ավելացնելով...

  kb.aspose.com/hy/pdf/net/how-to-transform-svg-t...
 7. How to Transform SVG to PDF using C#

  This quick article discusses how to transform SVG to PDF using C#. It explains the system configuration, stepwise algorithm, as well as a running sample code to export from SVG to PDF using C#....different PDF formats like PDFA1A, PDFA1B, etc., adding digital...

  kb.aspose.com/pdf/net/how-to-transform-svg-to-p...
 8. Aspose.PDF for .NET 12.0.0|Aspose.PDF for .NET

  Class Libraries & REST APIs for the developers to manipulate & process Files from Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, CAD & several other categories in Web, Desktop or Mobile apps. Develop & deploy on Windows, Linux, MacOS & Android platforms....Bug PDFNEWNET-40725 PDF to PDFA1a conversion results in-compliant...

  docs.aspose.com/pdf/net/aspose-pdf-for-net-12-0...
 9. Rtf to pdf/a1-a conversion - Aspose.Total Produ...

  Hi, I'm using evaluated version only. I need to convert rtf to pdf, pdf has to meet pdf/a1-a validation, My pdf output is blank. Please find a code: Document doc = new Document("C:/Temp/RTF/sampleIn.rtf"); …...PdfA1A); pdf11.bindXML(xmldoc,null);...aspose is still not supporting pdfA1a compliance when trying to convert...

  forum.aspose.com/t/rtf-to-pdf-a1-a-conversion/3...
 10. Aspose.PDF for .NET 16.10.0|Aspose.PDF for .NET

  Class Libraries & REST APIs for the developers to manipulate & process Files from Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, CAD & several other categories in Web, Desktop or Mobile apps. Develop & deploy on Windows, Linux, MacOS & Android platforms....Exception PDFNEWNET-40336 PDF to PDFA1a: conversion works fine with...

  docs.aspose.com/pdf/net/aspose-pdf-for-net-16-1...