Sort Score
Result 10 results
Languages All
Labels All
Results 81 - 90 of 1,040 for

type1

(0.08 sec)
 1. APIs to Manipulate Fonts | Aspose.Font Product ...

  Load, draw & save different font types including TrueType, CFF, OpenType, and Type1....TrueType, CFF, OpenType, and Type1. The Font API provides functionality...TrueType CFF, OpenType, and Type1. Aspose.Font for C++ A native...

  releases.aspose.com/font/
 2. Aspose::Font::IFontEncoding Class Referenceabst...

  Public Member Functions | List of all members Aspose::Font::IFontEncoding Class Reference abstract Defines an interfa......coding , and Aspose::Font::Type1::Type1Encoding . Public Member...type dependent. For example: Type1 's id is a glyph name, instance...

  reference.aspose.com/font/cpp/class/aspose.font...
 3. Aspose::Font::IFontEncoding Class Referenceabst...

  Public Member Functions | List of all members Aspose::Font::IFontEncoding Class Reference abstract Defines an interfa......coding , and Aspose::Font::Type1::Type1Encoding . Public Member...type dependent. For example: Type1 's id is a glyph name, instance...

  reference.aspose.com/font/cpp/class/aspose.font...
 4. fonttype - Aspose.Font for Java - API Reference

  com.aspose.font Interfaces IEncodingParameters IFont IFontCharactersMerger IFontEncoding IFontMetrics IFontSaver IGly...... Type1 Type1 Font type. Method Summary...related. Type1 public static final FontType Type1 Type1 Font type...

  reference.aspose.com/font/java/com.aspose.font/...
 5. index.xml

  1.0 utf-8 yes 2.0 http://www.w3.org/2005/Atom Aspose.Font | Java Font Processing API | TT, CFF, OT, Type1 on Releases - aspose.comhttps://releases.aspose.com/font/java/Recent content in Aspose.Font......Processing API | TT, CFF, OT, Type1 on Releases - aspose.comhttps://releases...Processing API | TT, CFF, OT, Type1 on Releases - aspose.comHugo...

  releases.aspose.com/font/java/index.xml
 6. Ինչպես ստանալ տառատեսակների չափումներ C#-ում

  Այս քայլ առ քայլ ձեռնարկը ցույց է տալիս, թե ինչպես ստանալ տառատեսակների չափումներ C#-ում: Այս C# տառատեսակների գրադարանը օգնում է ձեզ ստանալ Type1 տառատեսակների չափումներ C#-ում:...ձեռնարկը տրամադրում է կոդ՝ Type1 տառաչափերը C#-ով ստանալու համար...Font.Sources և Aspose.Font.Type1 անունների տարածքները Կիրառեք...

  kb.aspose.com/hy/font/net/how-to-get-font-metri...
 7. IFontEncoding | Aspose.Font for .NET API Reference

  Defines an interface for Font encoding.... For example: Type1’s id is a glyph name, instance...type dependent. For example: Type1’s id is a glyph name, instance...

  reference.aspose.com/font/net/aspose.font/ifont...
 8. How to Get Font Metrics in C#

  This step by step tutorial shows how to get font metrics in C#. This C# font library helps you get Type1 font metrics in C#....tutorial provides code to get Type1 font metrics in C#, but Aspose...Font.Sources , and Aspose.Font.Type1 namespaces Apply license to...

  kb.aspose.com/font/net/how-to-get-font-metrics-...
 9. Aspose.Font 20.10 | Font Processing via Java Hi...

  Java class library for font (TTF, TTC, OpenType, CFF, Type1, etc.) rendering, processing, and conversion. Supports compact font, Latin font, symbols, & glyphs....collectons), CFF, OpenType, and Type1. The API provides rich functionality...Render text using TrueType and Type1 font. Detect Latin Symbols in...

  releases.aspose.com/font/java/20-10/
 10. Aspose.Font 22.10 | Font Processing via Java Hi...

  Java class library for font (TTF, TTC, OpenType, CFF, Type1, etc.) rendering, processing, and conversion. Supports compact font, Latin font, symbols, & glyphs....collectons), CFF, OpenType, and Type1. The API provides rich functionality...Render text using TrueType and Type1 font. Detect Latin Symbols in...

  releases.aspose.com/font/java/22-10/