Sort Score
Result 10 results
Languages All
Labels All
Results 61 - 70 of 9,947 for

microsoft publisher

(0.11 sec)
 1. Download C# Library to Read, Convert PUB Files ...

  Download C# class library DLL to Read & Convert Microsoft Publisher® (PUB) files to PDF format via .NET on-premise API. Edit the metadata of PUB files....Package Manager within the Microsoft Visual Studio®, search for...you to read & convert Microsoft Publisher® (PUB) files to PDF format...

  releases.aspose.com/pub/net/
 2. Convert PUB to PDF | C++

  Convert PUB to PDF using C++ API on Windows, Linux and Mac OS X. Publisher conversion functionality that is easy to integrate into your own solution....Conversion Convert PUB to PDF Publisher to PDF Converter. С++ API...documentation for more details. Microsoft ® Publisher document file format...

  products.aspose.com/pub/cpp/conversion/pub-to-pdf/
 3. Ինչպես փոխարկել PUB-ը PDF-ի Java-ում

  Այս հակիրճ ձեռնարկը բացատրում է, թե ինչպես փոխարկել PUB-ը PDF-ի Java-ում: Այն պարունակում է մանրամասներ շրջակա միջավայրի ստեղծման սկզբնական քայլից, այնուհետև ներկայացվում է ալգորիթմ և կոդի հատված, որը ներառում է Publisher-ը Java-ում PDF-ի փոխարկելու գործընթացի հետ կապված բոլոր մանրամասները:...PUB ՝ Publisher ֆայլերը մշակելու համար Ներբեռնեք...քայլերը ճշգրտորեն ընդգրկում են Publisher ֆայլը Java-ում PDF փոխարկելու...

  kb.aspose.com/hy/pub/java/how-to-convert-pub-to...
 4. Managing Document Properties in PHP|Documentation

  Class Libraries & REST APIs for the developers to manipulate & process Files from Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, CAD & several other categories in Web, Desktop or Mobile apps. Develop & deploy on Windows, Linux, MacOS & Android platforms....Managing Document Properties of Microsoft Excel File PHP Code $dataDir...property to the Excel file $publisher = $ptr -> Call ( $customDocPropColl...

  docs.aspose.com/cells/net/managing-document-pro...
 5. PUB 转换器 API 解决方案 | .NET | Aspose.PUB

  通过 C# 库以编程方式转换 Microsoft Publisher 文件。用于构建您自己的 PUB 转换器 .NET 项目的简单 API 解决方案。...PUB 转换 PUB 文件 Microsoft ® Publisher 转换器功能,用于构建跨平台 .NET 应用程序。...documentation for more details. Microsoft ® Publisher 文档文件格式用于创建各种出版物类型,例...

  products.aspose.com/pub/zh/net/conversion/
 6. 打开 PUB 文档 | .NET

  以編程方式打開 Publisher 文件。用於讀取 PUB 屬性的本地 .NET C# API 解決方案。使用它來集成到您的項目中。...NET 的 API 打開 Publisher Aspose.PUB for .NET Overview...documentation for more details. Microsoft ® Publisher 文檔文件格式用於創建各種出版物類型,例...

  products.aspose.com/pub/zh-hant/net/read-pub-file/
 7. Import Microsoft 3MF Models using C# or VB.NET ...

  Use .NET 3D API to import Microsoft 3MF models using C# or VB.NET within ASP.NET or any .NET based web or desktop application....Rafique Blog Home Import Microsoft 3MF Models using C# or VB...the support of importing Microsoft 3D Manufacturing Format models...

  blog.aspose.com/2017/10/22/import-microsoft-3mf...
 8. 加载 PUB 许可证 | C++ API 解决方案

  使用 MS Publisher 文件的 C++ API 解决方案。使用几行代码从文件或流中加载许可证信息。...加载许可证 MS PUB 从文件或流 C++ 中获取 MS Publisher 的许可证 Aspose.PUB for C++ Overview...documentation for more details. Microsoft Publisher 是一款专门用于页面布局和设计的软件。它支持各种文件格式,包括...

  products.aspose.com/pub/zh/cpp/load-license/
 9. How to Convert PUB to PDF in C#

  This brief tutorial explains how to convert PUB to PDF in C#. This contains the details from the initial step of setting up the environment, then algorithm and a code snippet is presented to cover all the details related to the process to convert Publisher to PDF in C#....to the process to convert Publisher to PDF in C# . Moreover, you...PUB files Load the source publisher file using the CreateParser...

  kb.aspose.com/pub/net/how-to-convert-pub-to-pdf...
 10. Ինչպես փոխարկել PUB-ը PDF-ի C#-ով

  Այս հակիրճ ձեռնարկը բացատրում է, թե ինչպես փոխարկել PUB-ը PDF-ի C#-ով: Սա պարունակում է շրջակա միջավայրի ստեղծման սկզբնական քայլի մանրամասները, այնուհետև ներկայացվում է ալգորիթմ և կոդի հատված, որը ներառում է Publisher-ը C#-ով PDF-ի փոխարկելու գործընթացի հետ կապված բոլոր մանրամասները:...մանրամասներին, որպեսզի C# Publisher-ը PDF փոխարկվի: Ավելին, ձեզ...ալգորիթմը, որը կօգնի ձեզ հասկանալ Publisher ֆայլը PDF C# -ով արտահանելու...

  kb.aspose.com/hy/pub/net/how-to-convert-pub-to-...